Website counter

Saturday, October 15, 2011

Konsep Kurikulum Pendidikan Jepun

1.0 Pendahuluan

Di Malaysia, Pendidikan Moral adalah salah satu pelajaran teras dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Moral merupakan satu subjek teras untuk semua non- muslim dalam sistem pendidikan awam di Malaysia. Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani, intelek, rohani dan sosial. Pemilihan prinsip-prinsip tersebut dilakukan untuk merialisasikan semangat dan hasrat yang terkandung dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju, kita perlu membina masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, iaitu sebuah masyarakat bersatu padu yang mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang kukuh dan bersikap toleransi.

Manakala pendidikan Jepun yang diajarkan bertujuan untuk mengekalkan nilai-nilai sosial. Beberapa kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan pendidikan moral Jepun yang dilakukan penyelidik barat. Dalam penyelidikan tersebut mereka menyatakan bahawa pendidikan moral Jepun tidak hanya didasari pada kokurikulum tetapi kaitannya dengan seluruh kehidupan sekolah. Pendidikan moral dikatakan juga merupakan satu pendidikan moral dalam sejarah, budaya dan konteks sosial, merujuk kepada kesan agama mereka.

Dalam tugasan yang disedikan ini, membincangkan tentang kurikulum moral di Malaysia dan juga Jepun. Penekanan isi adalah berdasarkan kepada sejarah ataupun konsep pembentukkan kedua-dua kurikulum, sumber pembentukkan kurikulum, persamaan serta perbezaan dan yang terakhir adalah tentang kekuatan dan juga kelemahan kedua-dua kokurikulum yang dibincangkan.

2.0 Konsep Kurikulum Pendidikan Moral di Jepun

Konsep ataupun sejarah kurikulum pendidikan moral di Jepun telah wujud dari zaman kuno lagi. Setiap kurikulum pendidikan di dalam sesebuah negara itu mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Nama lain bagi pendidikan moral di Jepun ialah pendidikan nilai. Pendidikan nilai di Jepun telah didasari oleh agama dan kepercayaan yang dianuti sejak berkurun lamanya. Kurikulum pendidikan nilai di Jepun dilihat wujud sejak zaman kuno lagi sehinggalah pada abad pertengahan. Antara zaman yang telah mengaplikasikan pendidikan nilai secara tidak langsung di Jepun bermula pada Zaman Edo, Zaman Nasionalisme dan Zaman Demokrasi sehinggalah sekarang. Semasa berlangsungnya zaman ini, masyarakat Jepun telah menganuti tiga agama dan kepercayaan terbesar iaitu ajaran Shinto, Buddha dan Konghucu (Konfusius). Secara berperingakat, ketiga-tiga agama ini dikatakan saling mempengaruhi dan diasimilasikan menjadi inti dalam sistem pendidikan nilai di Jepun.

Keunikan masyarakat Jepun antaranya sering dikaitkan dengan amalan beragama, falsafah hidup serta mentaliti masyarakatnya. Ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh agama, falsafah serta cara pemikiran mereka menjadikannya agak bersifat eksklusif. Amalan beragama yang diamalkan oleh Jepun misalnya agama Shinto yang lebih kepada kepercayaan animisme, Agama Buddha dan Konfusius sememangnya berasal dari China. Ajaran Shinto merupakan agama peribumi masyarakat Jepun. Terdapat dua ciri utama dalam mengamalkan kepercayaan ini iaitu amalan pemujaan alam dan pemujaan roh nenek moyang. Ajaran ini beranggapan bahawa semua objek alam seperti batu, pokok, sungai, segala kejadian alam dan laut mempunyai roh ataupun semangat yang dikenali sebagai ‘kami’. Penganut Shinto percaya wujudnya Dewa-dewa dan Dewi-dewi dengan Dewi Ametirasu (Dewi Matahari) sebagai pusat pemujaan yang menjadi pegangan hidup Kerajaan Zaman Yamato. (Ahmad Sohaimi Lazim, 2005: 129)

Agama Buddha juga turut menjadi dasar dalam kurikulum pendidikan nilai di Jepun. Jepun telah menerima pengaruh Agama Buddha ini pada abad ke-6 dari Korea. Pada masa ini, agama ini hanya boleh dianuti oleh kaum bangsawan pada abad ke-12 namun, pada abad ke-13, Agama Buddha ini telah meluas dan rakyat biasa turut menganuti ajaran ini. Perkembangan Agama Buddha di Jepun telah membawa kepada lahirnya Mazhab Zen Buddhisme yang memberi tumpuan kepada aspek ketenangan dan kekuatan dalaman yang diperolehi melalui amalan meditasi. Kekuatan dalaman ini dikatakan dapat mengawal diri supaya lebih berdisplin dan berani membuat sebarang keputusan hidup.

Selain itu juga ajaran Konfusius telah dibawa ke Jepun dari China. Ajaran ini lebih menekankan keperluan menjaga keharmonian manusia dengan alam dan masyarakat. Segala peraturan perlu ditaati sama ada oleh rakyat ataupun pemerintah. Ajaran ini lebih menekankan konsep Jen iaitu menekankan perasaan keperimanusiaan terhadap orang lain dan harga diri. Tiga konsep utama ajaran ini iaitu Li, Ren dan Zhongyang. Konfusius ini merupakan satu bentuk falsafah dan etika dimana moralnya menekankan lima prisip asas iaitu, anak patuh kepada bapa, isteri patuh kepada suami, adik patuh kepada abang, kawan setia kepada kawan dan rakyat patuh kepada raja. Kelima-lima prinsip ini saling mempengaruhi hubungan masyarakat Jepun terutamanya dalam hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan.

Dua peristiwa besar yang membawa kepada perubahan drastik dalam sistem pendidikan Jepun iaitu semasa pemulihan Meiji pada tahun 1867 dan akhir perang kedua pada tahun 1945. kedua-dua peristiwa ini telah memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan nilai di Jepun.

Pendidikan nilai di Jepun telah bermula pada tiga era utama seperti Zaman Edo iaitu pada tahun 1603 sehingga 1867, Zaman Nasionalisme pada tahun 1868 sehingga 1945 dan pada Zaman Demokrasi pada tahun 1945 sehinggalah sekarang. Pada Zaman Edo, sekolah pendidikan Han telah ditubuhkan di mana sekolah ini menjurus ke arah feudal domains. Sekolah ini ditubuhkan bagi mengajar anak-anak dari keluarga samurai belajar mengenai budaya, moral dan ilmu mempertahankan diri. Pada zaman ini, moral mereka disebut sebagai Bushido dan kod samurai. Dalam pengajaran mereka, penekanan dari aspek kesetiaan, pengorbanan diri, keadilan, mempunyai rasa malu, sopan santun, kemurnian, berhemah tinggi, semangat bela diri, kehormatan dan kasih sayang lebih diutamakan. Pada Zaman Edo ini, pendidikan nilai lebih menekankan dua aspek penting iaitu semangat bela diri dan juga menjaga kehormatan diri. Mereka beranggapan bahawa, pentingnya mengawal diri sendiri dahulu sebelum mengawal orang lain. Jadi latihan rohani dipraktikkan bagi mengawal disiplin diri.

Pendidikan nilai pada Zaman Demokrasi iaitu sekitar tahun 1868 sehinggalah 1945, lebih menumpukan kegiatan membasmi buta huruf di kalangan masyarakat Jepun pada waktu itu. Pada zaman ini, pendidikan nilai diberi gelaran Shushin yang membawa maksud disiplin diri. Shushin telah dijadikan salah satu daripada lapan mata pelajaran rasmi pada waktu itu. Objektif Primary Education (1879), menekankan bahawa tugas utama pendidikan adalah untuk menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetiaan dan berbakti kepada orang tua.

Pada Zaman Demokrasi pada tahun 1945 sehinggalah sekarang memperlihatkan tujuan pendidikan nilai itu diwujudkan adalah untuk menubuhkan pendidikan moral selaras dengan sistem demokrasi yang dilaksanakan melalui kurikulum itu sendiri. Pendidikan itu bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang membangunkan sepenuhnya peribadi, berusaha melindungi orang lain, cinta akan keamanan, keadilan, menghargai nilai-nilai individu, menghargai kerja, mempunyai rasa tanggungjawab, bersemangat membangunkan negara dan mengekalkan keharmonian masyarakat. Pada zaman ini juga, kerajaan telah menghadkan mata pelajaran pendidikan nilai ini wajib diajar satu jam dalam seminggu di setiap kelas. Isi kandungan atau sukatan pendidikan nilai di Jepun ini telah dipertingkatkan dan disesuaikan secara berperingkat-peringkat.

3.0 Sumber Kurikulum Pendidikan Moral di Jepun

Sumber membawa maksud bahan rujukan yang utama bagi sesesuatu penulisan ilmiah ataupun dalam pengukuhan sesuatu fakta. Memang tidak boleh dinafikan, kurikulum sesuatu subjek ataupun mata pelajaran terbentuk berasaskan kepada sesuatu sumber. Daripada analisa yang kami buat daripada jurnal, rujukan internet dan lain-lain lagi, kami telah memahami sumber kurikulum Pendidikan Moral dibahagikan kepada dua iaitu secara tidak formal dan formal.

Sumber yang berbentuk tidak formal di sini merujuk kepada asuhan ibubapa ataupun penjaga sejak kecil lagi. Anak-anak akan dibela dengan memupukkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sejak mereka. Nilai-nilai murni akan diwarisi secara turun-temurun. Memang tidak dinafikan bahawa orang Jepun memang mementingkan nilai murni dan adap dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, seseorang itu mempunyai perwatakan yang mulia dianggap sebagai orang yang bermaruah dan dihormati. Contoh nilai-nilai murni yang diwarisi secara turun-temurun ialah adap menghormati orang tua. Maka, sumber kurikulum Pendidikan Moral adalah adaptasi daripada asuhan dan didikan ibubapa ataupun nenek moyang sejak kecil lagi.

Selain daripda sumber tidak formal, sumber yang berasaskan formal juga memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukkan kurikulum Pendidikan Moral. Di Malaysia, pembentukkan kurikulum Pendidikan Moral adalah berasaskan pada agama dan tindak-tanduk masyarakat. Tetapi, Pendidikan Moral di Jepun pula berasaskan pada agama sahaja. Masyarakat Jepun mengutamakan tiga agama iaitu agama Shinto, Buddha, dan Konfusius. Ketiga-tiga agama ini telah bergabung dan diterapkan ke dalam sistem nilai Jepun. Nilai-nilai ynag terdapat dalam ketiga-tiga agama ini telah diterapkan ke dalam kurikulum Pendidikan Moral. Maka, terbentuklah satu sistem kurikulum yang seragam.

3.1 Ajaran Shinto

Salah satu agama utama yang memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukkan kurikulum Pendidikan Moral Jepun ialah agama Shinto. Agama Shinto merupakan agama asas masyarakat Jepun. Ia juga digelarkan agama asli masyarakat Jepun. Shinto merupakan perkataan orang Cina. Shinto membawa maksud jalan Tuhan atau lebih dikenali The Way of God. Shi bermaksud jalan dan to pula merupakan Tuhan. Perkataan Shinto merupakan nama baru iaitu perubahan bunyi daripada Tien-Tao.

Asal-usul agama Shinto adalah lenyap dalam lipatan sejarah, tetapi terdapat ahli sejarahwan menyatakan bahawa ia bertapak pada akhir tempoh Jomon. Agama Shinto amat meluas di Jepang. Agama Shinto lebih mengutamakan kehidupan duniawi dan bukan kehidupan selepas mati. Agama Shinto merupakan satu bentuk kepercayaan animisme atau pemujaan alam dan roh nenek moyang. Mereka mengganggap bahawa semua benda mempunyai semangat tertentu. Mereka memuja bulan, laut, pokok, sungai dan lain-lain yang dikenali senagai Kami. Penganut Shinto percaya wujudnya Dewa-dewa dan Dewi-dewi dengan Dewi Ametirasu (Dewi Matahari) sebagai pusat pemujaan.

Shinto merupakan satu agama yang tidak mempunyai set dogma, tiada tempat suci, tiada orang yang dianggap suci dan cara penyembahan yang khusus. Walaubagaimanapun, terdapat dua buah buku yang dianggap sebagai kitab suci iaitu Kojiki dan Nihonji. Kitab Kojiki menerangkan tentang alam kayangan tempat kehidupan para dewa dan dewi. Kita boleh juga menakfirkan bahawa agama Shinto ini merupakan himpunan kaedah dan upacara yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Agama Shinto ini telah diasimilasikan ke dalam agama Buddha selepas kewujudannya.

Sebenarnya agama Shinto ini tidak memberi kesan yang begitu mendalam dalam pembentukkan kurikulum Pendidikan Moral Jepun. tetapi, nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama ini telah dimasukkan ke dalam kurikulum Pendidikan Moral seperti cinta akan alam sekitar, kepercayaan Tuhan, dan lain-lain lagi. Ternyata di sini, agama Shinto merupakan asas dalam pembentukkan kurikulum pendidikan Moral.

3.2 Agama Buddha

Sebenarnya agama Buddha berasal daripda China iaitu Korea pada abad keenam. Mengikut pandangan ahli falsafah, agama Buddha ini diperkenalkan pada abad ke-604 A.D. Agama Buddha ini diasaskan oleh Gautama Buddha. Agama ini mendapat nama daripada nama pengasasnya. Buddha ini merupakan etika yang berhubung dengan kehidupan. Ia tidak mengandungi aspek-aspek yang berkait rapat dengan metafizik. Agama ini mengutamakan kehidupan selepas mati.

Agama Buddha ini mudah berkembang dalam kalangan masyarakat Jepun. Salah satu sebab unsur agama ini dapat diterima oleh masyarakat Jepun ialah ajaran agama ini sesuai dengan semangat ketenteraan Jepun. pada peringkat awal, kemasukkan agama Buddha ditentang oleh golongan istana. Keadaan ini berubah apabila Putera Mahkota Shotoku Bushi menjadi penaung agama Buddha pertama di Jepun. Perkembangan Ajaran Buddha di Jepun membawa kepada lahirnya mazhab Zen Budhisme. Zen ini memberi tumpuan kepada aspek ketenangan dan kekuatan dalaman yang diperolehi melalui amalan meditasi. Kekuatan dalaman ini dapat mengawal diri, disiplin dan keberanian membuat keputusan.

Terdapat juga beberapa nilai-nilai murni dalam agama Buddha yang dapat membentuk masyarakat yang beretika. Antara satunya ialah penekanan aspek disiplin dan kawalan diri daripada mazhab Zen. Selain itu, agama ini juga mengutamakan sikap saling membantu dan prinsip persamaan hak tanpa perbezaan warna kulit, keturunan, agama dan lain-lain lagi. Tambahan pula, agama ini juga menekankan nilai moral antara ibubapa dan anak-anak, nilai moral murid dan guru, nilai moral antara suami isteri dan lain-lain lagi.

Agama Buddha ini mengutamakan empat kebenaran yang dijadikan pegangan hidup. Terdapat juga jalan lapis mulia iaitu pengetahuan yang baik, pemikiran yang baik, pertapaan yang baik, perkataan yang baik, keinginan yang baik, kelakuan yang baik, usaha yang baik, dan kehidupan yang baik. Selain itu, agama ini juga memberi penekanan dalan kerangka dasar ajaran Buddha iaitu ajaran tentang Sradha (keyakinan), ajaran tentang sila (etika), dan ajaran tentang ritual (bakti).

3.3 Ajaran Konfusius

Agama ini diasaskan oleh Kung Fu Tse. Beliau merupakan seorang ahli falsafah yang amat terkenal. Ia merupakan keperluan menjaga keharmonian manusia dengan alam dan masyarakat. Konfusius ini tidak dianggap sebagai satu agama yang berunsurkan ketuhanan tetapi merupakan prinsip hidup yang baik berasaskan konsep Jen.

Ajaran etika Konfusius ini memang mementingkan pemikiran yang betul dan bukan etika. Antara ajaran Kung Fu Tse ialah orang yang bijaksana mampu untuk mencapai kesempurnaan berbanding dengan orang biasa, kebijaksanaan boleh dicapai melalui proses berfikir, menakul, menganalis dan lain-lain lagi. Ternyata di sini, agama ini sentiasa mengutamakan keilmuan.

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, nilai-nilai asas ketiga-ketiga agama ini telah bergabung dan diterapkan ke dalam pembentukkan kurikulum Pendidikan Moral. Terdapat beberapa cara yang tidak langsung telah memasukkan nilai-nilai agama ini dimasukkan ke dalam kurikulum Pendidikan Moral.

Pada Zaman Edo (1603 - 1867), sistem feudal di Jepun telah mencapai kemuncak dan runtuh. Hal ini bermakna selepas keruntuhan sistem feudal maka wujudlah golongan sekular yang mementingkan sistem pendidikan. Pada masa yang sama, kedudukan golongan samurai telah meningkat dan mula memainkan peranan dalam sistem politik. Bagi mengukuhkan kedudukan mereka dalam sistem politik, mereka telah menghantar anak-anak mereka dengan menubuhkan sekolah-sekolah Han. Sekolah tersebut bertujuan dalam mengajar anak-anak tentang adat keluarga, nilai moral dan lain-lain lagi. Ajaran ini dikenali sebagai Bushido. Ajaran ini merupakan gabungan daripada Konfusius dan mazhab Zen (Buddha). Ajaran ini juga memberi penekanan terhadap nilai kesetiaan, pengorbanan diri, keadilan, harga diri, dan lain-lain lagi.

Pada Zaman Nasionalisme iaitu pada tahun 1868 hingga 1945 pendidikan Jepun berkembang secara meluas khususnya semasa pemerintahan Meiji. Maharaja dalam pemerintahan tersebut telah mewajibkan sistem pendidikan di seluruh Jepun pada kali pertama. Pada masa tersebut, Pendidikan Moral dikenali sebagai Sushin yang bermaksud disiplin diri. Nilai ini adalah asas daripada ajaran Konfusius. Ajaran ini diajar dalam lapan subjek dari peringkat rendah.

Memang ternyata di sini, bahawa nilai-nilai murni yang terdapat dalam ketiga-tiga agama ini telah diterapkan ke dalam pembentukkan Pendidikan Moral Jepun. Selepas Zaman Nasionalisme, kurikulum Pendidikan Moral lebih diteraskan ajaran Konfusius.

4.0 Persamaan antara kurikulum pendidikan moral di Jepun dan Malaysia

Persamaan kokurikulum pendidikan moral Jepun dan Malaysia ialah kedua-dua merupakan Independent Subject. Kedua-dua negara ini mempunyai satu subjek khas bagi sesi pengajaran pendidikan moral di negara masing-masing. Terdapat peruntukan masa khas bagi sesi pengajaran subjek moral.

Kandungan pendidikan moral Jepun diperkenalkan daripada beberapa sudut. Kurikulum Jepun terdiri daripada tiga kategori iaitu mata pelajaran akademik, pendidikan moral dan kegiatan khusus. Setiap sekolah menyelenggarakan kurikulum berdasarkan program pembelajaran (shido-Gakushu-yoryo), yang menunjukkan standard-standard akademik yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Kebudayaan. Oleh itu, bagi setiap sekolah diwajibkan untuk mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Setiap sekolah diwajibkan mengajar Pendidikan Moral sejam setiap minggu.

Selain itu, program pembelajaran menjelaskan enam tujuan pendidikan moral iaitu (1) untuk menggalakkan semangat menghormati martabat manusia dan kagum kehidupan, (2) untuk memelihara orang-orang yang berusaha untuk mewarisi dan mengembangkan budaya tradisional, dan menciptakan individu yang kaya dengan budaya (3) untuk memelihara orang-orang yang berusaha untuk membentuk dan membangunkan masyarakat yang demokratik dan negara, (4) untuk memelihara orang-orang yang dapat memberikan sumbangan untuk mewujudkan masyarakat antarabangsa yang damai, (5) untuk memelihara orang-orang yang boleh membuat keputusan dengan tidak bergantung kepada orang lain, dan (6) untuk memupuk rasa prinsip moral.

SD (Kelas 1 - 6) dan SMP (Grade 7 - 9) pendidikan moral, sebagai subjek yang khas. Setiap sekolah yang diberikan 34 jam di kelas pertama, 35 jam di kedua kelas sembilan. Ini mewakili 3-4% daripada semua sekolah jam dalam setahun untuk setiap kelas. Dengan kata lain, setiap sekolah diperuntukkan masa (45 minit di SD, 50 minit di tingkatan SMP) daripada pendidikan moral seminggu. Guru kelas akan dibekalkan dengan buku rujukan berdasarkan kursus, koleksi bahan bacaan, dan peralatan lainnya. Nilai-nilai moral utama yang harus diajarkan ditugaskan pada tempoh masing-masing kelas. Guru memilih beberapa nilai-nilai moral berkaitan satu sama lain, kemudian menyepadukan dengan tema yang disarankan, menggunakan bahan-bahan seperti cerita pendek, esei, program televisyen pendidikan, dan sebagainya.

Kandungan pendidikan moral diklasifikasikan menjadi empat bahagian yang terdiri daripada 76 item dalam kandungannya. Terdapt empat kandungan iaitu "berkaitan diri", "berkaitan dengan imej", "berkaitan dengan alam", dan "berkaitan dengan kumpulan dan masyarakat".

Di Malaysia, Pendidikan Moral ialah satu mata pelajaran teras untuk murid bukan beragama Islam di peringkat sekolah menengah. Mata pelajaran ini yang memberi tumpuan pada pemupukan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia bertujuan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berperibadi mulia, serta rela dan sanggup berbakti kepada masyarakat dan negara. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah merangkumi aspek diri, keluarga, alam sekitar, patriotisme, hak asasi manusia, demokrasi serta keamanan dan keharmonian.

Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Untuk membolehkan murid memahami, menghayati serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut sebanyak tujuh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut (1) nilai berkaitan perkembangan diri, (2) nilai berkaitan dengan kekeluargaan, (3) nilai berkaitan dengan alam sekitar, (4) nilai berkaitan dengan patriotisme, (5) nilai berkaitan dengan hak asasi manusia, (6) nilai berkaitan dengan demokrasi, dan (7) nilai berkaitan dengan keamanan dan keharmonian.

Seperti di negara Jepun, Malaysia juga turut menggunakan bahan-bahan untuk membantu melancarkan pengajaran moral. Para murid juga digalakkan mencari dan memperoleh sumber-sumber maklumat melalui teknologi maklumat dan komunikasi seperti Internet, CD-Rom, e-mail dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada kewujudan masyarakat Malaysia yang celik teknologi.

Persamaan seterusnya ialah di dalam isi kandungan. Di dalam kurikulum pendidikan moral Jepun dan Malaysia mengandungi bidang pembelajaran yang sama iaitu penekanan kepada aspek berkaitan perkembangan diri dan juga nilai berkaitan dengan alam sekitar.

Mengambil contoh nilai berkaitan dengan alam sekitar. Kurikulum pendidikan Jepun sangat menitik beratkan tentang penjagaan alam sekitar. Misalnya nilai yang ditekankan seperti menghormati alam. Nilai moral yang diterapkan ialah perlunya untuk menjadi akrab dengan alam sekitar dan mempunyai kasih sayang terhadap binatang dan juga tumbuhan. Selain itu, menghormati kehidupan. Perlunya untuk menghormati kehidupan dan semua makhluk hidup.

Nilai berkaitan alam sekitar ini juga sama seperti yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Moral di Malaysia. Nilai yang diterapkan ialah seperti menyayangi alam sekitar. Moral ini diterapkan bagi memupuk kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Nilai ini hampir sama dengan nilai moral menghormati kehidupan di Jepun. Keadaan ini saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

5.0 Perbezaan antara kurikulum Pendidikan Moral di Jepun dan Malaysia

Terdapat juga perbezaan antara kurikulum Pendidikan Moral Jepun dengan Malaysia. Misalnya dalam nilai berkaitan diri, di Jepun tidak terdapat tentang nilai kepercayaan kepada Tuhan. Nilai-nilai moral yang terkandung berkaitan diri hanya tertumpu terhadap diri individu itu sahaja tanpa menyentuh mengenai kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya seperti kesederhanaan, keberanian, ketulusan dan mencintai dan mencari keberanian. Manakala di Malaysia, terdapat nilai kepercayaan kepada Tuhan yang terkandung dalam moral berkaitan dengan perkembangan diri. Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing- masing selars dengan Prinsip Rukun Negara pertama di Malaysia yang menekankan kepercayaan kepada Tuhan.

Terdapat juga perbezaan dari segi kemahiran penilaian menerusi Pendidikan Moral yang diajarkan. Pendidikan Moral Jepun menggunakan pendekatan formatif. Pendidikan moral yang praktikkan di Jepun lebih kepada kegiatan harian secara pratikal bagi memupuk nilai-nilai moral dikalangan relajarnya. Jepun mempunyai pendidikan moral direka untuk mencapai matlamat melalui semua kegiatan pendidikan sekolah.

Sebagai contoh, pertama adalah pembersihan bangunan sekolah. Setiap hari, setiap sekolah, SD di seluruh sekolah-sekolah di Jepun menyuruh mahasiswa untuk membersihkan ruangan kelas dan ruangan awam, seperti, ruangan istirehat, pintu masuk, gimnasium, di luar bangunan dan sebagainya. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk mencipta persekitaran belajar yang baik dan suasana lebih baik, tetapi juga bagi pelajar menghargai nilai kerja dan kerjasama dengan masyarakat. Ini jelas dilihat bahawa Pendidikan Moral di Jepun bukan lebih kepada teori pengajaran namun menjurus kepada praktikal yang dikatakan mampu memberikan kesan positif pemupukan amalan moral dalam diri setiap masyarakatnya.

Manakala di Malaysia pula, pendidikan moral yang diajarkan dinilai secara berorientasikan kepada peperiksaan. Pendidikan moral sering dipelajari dengan menghafal dan secara teori sahaja. Guru di sekolah-sekolah cenderung untuk menumpu pada teknik menjawab daripada pengajaran yang diberikan dalam buku teks. Bukannya mentafsirkan nilai yang sesuai berdasarkan maklumat yang diberikan, pelajar diajar untuk mencari kata kunci spesifik dalam keterangan dan mengenalpasti nilai moral yang sesuai. Dengan demikian, penghafalan ketat daripada nilai-nilai yang diperlukan tanpa ada penekanan tentang pemahaman atau aplikasi. Penilaian yang dapat dilihat apabila seseorang murid mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan walaupun nilai moral sebenarnya tidak dipraktikkan. (http://en.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Moral)

6.0 Kekuatan dan Kelemahan Kurikulum Pendidikan Moral Jepun

“Selain negara totalitarian, tiada negara moden lain yang menggunakan sekolah secara sistematik bagi maksud indoktrinasi politik seperti Jepun. Walaupun pengasas sistem persekolahan moden menggunakan bahasa utilitarian, mereka tidak pernah melupakan isu moral dan patriotisme” (Passin, 1982:149).

Dalam hal ini menunjukkan bahawa pendidikan moral amat dititikberatkan dalam melahirkan warganegara yang cintakan Negara dan hasil daripada penterjemahan kurikulum pendidikan secara menyeluruh member impak positif kepada setiap warganya. Walaupun terdapat beberpa kelemahan dalm pelaksanaan kurikulum ini tetapi ia masih mampu diperbaiki. Kekuatan dan kelemahan kurikulum ini dikaji berdasarkan daripada objektif pengajaran pendidikan Moral iaitu:

 1. Untuk menggalakkan semangat menghormati martabat manusia dan kehidupan.
 2. Untuk memelihara orang-orang yang berusaha mewarisi dan mengembangkan budaya tradisional dan mencipta budaya yang kaya secara individual.
 3. Untuk memelihara orang-orang yang berusaha membentuk dan mengembangkan masyarakat dan msyarakat yang demokratik.
 4. Untuk memelihara mereka yang boleh menyumbang untuk mewujudkan masyarakat antarabangsa yang damai.
 5. Untuk memelihara mereka yang boleh membuat keputusan tanpa dipengaruhi.
 6. Untuk memupuk rasa kemoralan.

Penentuan objektif pengajaran pendidikan moral di Jepun ini didasari oleh pengalaman pendidikan yang bermula dari zaman awal pemerintahan kemaharajaan sehinggalah zaman pendidikan moden. Contohnya ketika zaman persekolahan Meiji, ia terbuka kepada semua kanak-kanak dalam negara tanpa mengira tempat tingal dan latar belakang. Ia bertujuan melahirkan jati diri nasional atau semangat kenegaraan yang harus dikongsi oleh golongan yang selama ini mengaitkan diri mereka dengan pemerintahan feudal masing-masing dan untuk melatih mereka dalam membina sebuah negara bangsa yang moden (Kaori Okano & Motonori Tsuchiyo, 2004). Dari pandangan keseluruhan mengenai objektif pengajaran pendidikan moral ini, dapt dinilai bahawa penetuan objektif ditentukan oleh semangat kenegaraan dan patriotisme berkenaan Jepun. Pembinaan semangat ini dilihat sangat jelas dan mudah untiuk dipraktikkan dalam subjek pendidikan moral ini yang bukan sahaja diajar di dalam subjek ini, tetapi penerapan unsure kemoralan ini diajarkan secara tidak langsung dalam subjek-subjek lain di sekolah. Pendek kata, penerapan unsur kenegeraan ini meliputi semua bidang pengajaran pendidikan di Jepun.

Perbincangan yang menjurus kepada kekuatan dan kelemahan pelaksanaan kurikulum ini ditinjau melalui persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam kurikulum pendidikan moral di Malaysia dan Jepun yang dibentangkan dalam bahagian yang seterusnya. Dalam bahagian ini, disentuh sedikit tentang pelaksanaan kurikulum di Malaysia untuk dibuat perbandingan dengan Jepun bagi member gambaran keseluruhan tentang kelemahan dan kekuatan kurikulum tersebut. Pembentukan kurikulum bukan sahaja di Malaysia, malah hampir di seluruh dunia menekankan tentang patriotisme dan ketatanegaraan serta penghayatan nilai-nilai murni dalam Falsafah Pendidikan Negara masing-masing. (Kaori Okano & Motonori Tsuchiyo, 2004).

6.1 Kekuatan Kurikulum

Berdasarkan kepada perbincangan diatas, dapatlah dinilai beberapa kekuatan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan moral di Jepun ini. Pertama, kurikulum yang komprehensif secara tidak langsung meletakkan tujuan pencapaian yang mempunyai keutamaan terhadap semua subjek di dalam pendidikan. Penekanan terhadap unsure patriotisme dan ketatanegraan sememangnya termasuk dalam pembentukan Falsafah Pendidikan telah dipraktikkan sepenuhnya dalam pelaksanaan kurikulum ini. Menurut Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman (2003), kurikulum pada masa hadapan yang menekankan kepada kesinambungan pembinaan beberapa perkara termasuk kebudayaan nasional, ideologi dan aspirasi nasional yang akan dapat mengukuhkan lagi identiti kebangsaan dan membentuk bangsa yang berwibawa dan bermoral tinggi. Ini dilihat berdasarkan prinsip moral konfucius mengenai hubungan keluarga di satu pihak dan prinsip moral bangsa moden di pihak yang lain, termasuk faedah awam, tanggungjawab awam dan perlembagaan negara serta perundangan Negara. Prinsip moral keluarga dan Negara diintegrasikan dlam pengorbanan individu demi Negara dan maharaja. Pada peringkat sekolah inividu, Perisytiharan lebih menekankan pendidikan moral. Disamping 3M, pelajar memepelajari ciri unik tentang Jepun. Senaskah Perisytiharan dan sekeping gambar maharaja dan maharani diedarkan kepada semua sekolah untuk membentuk asas upacara nasionalis, untuk menyemai dikalangan pelajar dan ibu bapa bahawa matlamat pendidikan adalah lebih utuk Negara berbanding individu.(Kaori Okano & Motonori Tsuchiyo, 2004).

Keduanya, pendidikan di Jepun bertujuan untuk mengekalkan nilai-nilai sosial dan mengekalkannya untuk generasi akan datang. Kekuatan ini didorong oleh kemampuan organisasi pendidikan di Jepun menjadikan sekolah sebagai agen pembudayaan. Perkara ini diperkukuhkan lagi dengan penegasan objektif pendidikan moral yang kedua iaitu untuk memelihara orang-orang yang berusaha mewarisi dan mengembangkan budaya tradisional dan mencipta budaya yang kaya secara individual. Sekolah merupakan satu sistem sosial tersendiri yang mempunyai stuktur dan peraturan yang perlu dipatuhi. Konflik yang sering berlaku di antara pelajar dalam kumpulan diselesaikan menggunakan mekanisme sistem sosial yang sedia ada (Abu Bakar Nordin &Ikhsan Othman, 2003: 178). Perkara yang paling penting ialah dalam hal ini ialah pelajar memelajari norma dan nilai hidup bermasyarakat yang seterusnya membantu pelaksanaan dan pencapaian objektif tersebut. Penerapan nilai-nilai murni ini akan membentuk masyarakat yang kukuh dengan ciri-ciri moral dan etikanya sekaligus mencipta kebanggaan terhadap warisannya.

Seterusnya, kekuatan kurikulum ini dilihat mampu dan berupaya secara penuh membolehkan para pelajarnya juga warganya untuk memahami dengan jelas sejarah dan senario dunia. Dalam waktu yang sama, ia mampu untuk memperdalamkan pemahaman mereka tentang bangsa lain dan cara hidup mereka. Modul persekolahan yang dilaksanakan di Jepun ini menerapkan perkara mengenai kepentingan tiga perkara ini :

1. Menghormati hak asasi manusia

2. Menghormati dan saling bekerjasama antara Jepun dan negara-negara asing.

3. Pemahaman dan kerjasama dengan pertubuhan antarabangsa seperti UNESCO.

Antara program yang dilaksanakan ialah “The Associated School Project for International Understanding” yang bertujuan mempelajari metode pendidikan yang tepat untuk pemahaman antarabangsa melalui pengembangan dalam pendidikan secara bersama-sama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang telah dilantik UNESCO. Melalui program ini, UNESCO bertindak sebagai ‘orang tengah’ dalam menghubungkan perkembangan pendidikan antara negara. Perasaan prejudis dan stereotaip terhadap kebudayaan negara asing dielakkan melalui program ini yang bertujuan mewujudkan persefahaman yang berterusan sekaligus melihat kebudayaan laur juga mempunyai ketamadunan yang tinggi dan boleh dicontohi. Selain itu, program yang dijalankan di Filipina “Study on Japan” bertujuan sama iaitu mengelakkan rasa prejudis terhadap orang asing sebaliknya mencontohi budaya yang baik dripada negara asing. Contohnya, budaya warga Jepun yang dikenali sebagai bangsa yang rajin bekerja boleh dipraktikkan dalm kehidupan seharian, tidak semata-mata dalam konteks pendidikan. UNESCO meletakkan institusi pendidikan sebagai wadah yang penting dalam mengeratkan kerjasama antara negara krana pendidikan merupakan kepentingan bagi semua negara. Pertukaran budaya, contohnya mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan akan mendatangkan impak yang besar dalam melahirkan nilai kemoralan yang tinggi dikalangan pelajar bahkan keseluruhan masyarakat.

6.2 Kelemahan Kurikulum

Berdasarkan pemahaman mengenai kurikulum pendidikan moral di Jepun, terdapat beberapa kelemahan yang masih lagi boleh diperbaiki untuk meningkatkan lagi persembahannya kepada para pelajar dan institusi pendidikannya terutama dalam merealisasikan objektif kurikulum moral. Antara kelemahan yang dikenalpasti ialah:

1. Berorientasikan peperiksaan.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Prof.Yoshida yang melakukan perbandingan dengan persekolahan J.Waldrof (2005) mendapati bahawa kurikulum pendidikan di Jepun lebih berorientasikan peperiksaan. Menurutnya,

”Sebenarnya, ada masalah-masalah khusus seperti pengasas falsafah spiritual, tidak ada buku teks, tidak ada kurikulum yang standard dalam diri orang lain. Elemen ini tidak dapat diterima di sekolah di Jepun.Dalam erti kata lain, anak-anak tidak perlu bersaing satu sama lain dalam peperiksaan. Mereka membuataktiviti berkumpulan, persekitaran yang kondusif dan sekaligus dapat menyemai perasaan gembira untuk mempelajarinya” (Petikan daripada jurnal).

Berdasarkan daripada kenyataan tersebut, pendidikan yang lebih berorientasikan peperiksaan mempunyai kelemahan dalam mengukur tahap pencapaian sahsiah diri berbanding pencapaian akademik. Apatah lagi dalam pendidikan moral yang lebih mementingkan peningkatan nilai dalam diri pelajar. Kurikulum yang berorientasikan peperiksaan tidak hanya tertumpu di Jepun, malah hampir kebanyakan negara di Asia melaksanakan prosedur yang sama.

2. Penggunaan buku teks secara menyeluruh

Penggunaan buku teks secara asasnya penting dalam memastikan gred objektif pengajaraan dan pembelajaran tercapai. Kelemahan mula timbul apabila penggunaan buku teks secara menyeluruh terutama dalam pengajian berteraskan nilai dan kemoralan dijadikan kayu pengukur pencapaian pelajar yang diorientasikan kepada peperiksaan, sedangkan pengajaran nilai untuk disematkan di dalam hati para pelajar terutamanya perlulah dilaksanakan dengan menggabungjalinkan pelbagai aspek kemanusiaan yang tidak hanya bterhad kepada pembacaan sahaja.

Menurut Kaori Okano & Motonori Tsuchiya (2004), persekolahan menengah menyediakan pelajar untuk peperiksaan kemasukan sekolah tinggi dan sekolah menengah memperuntukkan masa yang lebih untuk aktiviti dan matapelajaran bukan akademik. Guru juga mengajar berdasarkan buku teks sepenuhnya kerana banyak tajuk yang perlu diajar untuk peperiksaan ke sekolah tinggi dan tidak banyak masa untuk menyentuh tajuk di luar buku teks. Penilaian oleh rakan sebaya di sekolah rendah digantikan dengan peperiksaan yang menguji penguasaan pelajar tenteng kandungan buku teks (Fukuzawa, 1994).

Pemberian kuasa yang lebih tegas dalam soal buku teks oleh Kementerian Pendidikan, penyemakan semula kurikulum pengajian sosial pengenalan pendidikan moral dan kursus pengajian baru(garis kasar kurikulum yang perlu dilitupi), yang lebih perskriptif. Kementerian pendidikan mengumumkan pendidikan moral dikendalikan oleh guru ‘homeroom’ seminggu sekali dan mengadakan pendidikan dala perkhidmatan untuk memaklumkan perkara ini. Keadaan ini secara tidak langsung telah mengakibatkan jadual pembelajarannya tidak mencukupi dan terhad.

3. Objektif lebih bermatlamatkan kenegaraan

Kelemahan lain ditimbulkan berikutan penggunaan buku teks secara menyeluruh iaitu menimbulkan persoalan sejauh mana pendidikan moral dalam kurikulum berkesan dalam menyemaikan kesetiaan terhadap kerajaan bermaharaja di kalangan remaja boleh diperdebatkan. Seseorang boleh mengandaikan bahawa ia berjaya menghalang kebanyakan daripada mereka menentang negara secara terang-terangan, tetapi ada individu yag tidak dapat menerimanya (Kaori Okano & Motonori Tsuchiya, 2004).

Objektif kurikulum yang lebih menonjolkan matlamat kenegaraan ini memerlukan daya usaha yang kuat terutama dalam merekabentuk kurikulum tersebut. Apabila pendidikan moral diperkenalkan secara rasmi dalam kurikulum sekolah rendah apada tahun 1959, kesatuan guru menyuarakan kebimbangan bahawa pendidikan moralApabila pendidikan moral diperkenalkan secara rasmi dalam kurikulum sekolah rendah apada tahun 1959, kesatuan guru menyuarakan kebimbangan bahawa pendidikan moral bercorak nasional seperti zaman sebelum perang akan hidup kembali (Cummings 1980;Tsuneyoshi 1994). Keadaan ini dibimbangi pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral itu akan beralaih kepada kepentingan politik.

7.0 Kesimpulan

Berdasarkan daripada keseluruhan perbincangan ini, dapat disimpulkan bahawa kurikulum pendidikan moral di Jepun ini telah mencapai satu tahap perkembangan yang baik dalam meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme sejak dari persekolahan peringkat rendah lagi. Apatah lagi dalam mewujudkan kerjasama antarabangsa dalam bidang pendidikan terutamanya pendidikan moral ini yang disedari mempunyai objektif yang berbeza bagi setiap negara. Penyesuian dan pertukaran budaya ini tidak hanya terhad dalam soal politik semata-mata malah mencakui seluruh aspek kehidupan. Contohnya, budaya warga Jepun yang dikenali dengan sifat suka bekerja boleh dijadikan amalan yang dipupuk sejak sekolah rendah melalui program yang dilaksanakan oleh UNESCO.

Semua warga masyarakat dunia perlulah menyedari bhawa pendidikan moral ini tidak hanya bertunjangkan pembentukan moral semata-mata, malah secara keseluruhannya dalam setiap subjek wujudnya penerapan pendidikan moral itu secara tdak langsung. Perlu juga disedari, perbezaan dan persamaan yang wujud dalam kurikulum pendidikan moral yang dilaksanakan di Malaysia dan Jepun ini boleh mewujudkan satu hubungan toleransi dalm menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan moral di Jepun menjadi contoh terbaik kerana ianya bertujuan membangunkan warganegara yang tidak pernah kehilangan semangat yang konsisten untu menghormati sesama manusia.

Bibliografi

Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, Falsafah Pendidikan dan Kurikulum, Tanjong Malim: Quantum Books, 2003.

Ahmad Sohaimi Lazim, Model Titas 2 Tamadun Jepun, Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2005.

Cummings, William K, Education and Equality in Japan, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980.

Fukuzawa, Rebecca E, Laluan ke Alam Dewasa Mengikut Sekolah Menengah Jepun. Journal of Japanese Studies, 20(1),61-86, 1994.

Huston Smith, Agama-agama Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Joesoef Sou’yb, Agama-agama Besar di Dunia, Jakarta: Al Husna Zikra, 1996.

Kaori Okano & Motonori Tsuchiya, (Terjemahan Faridah Mohamad) Pendidikan Moden Jepun: Ketaksamaan dan Kepelbagaian, Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 2004.

Margie Beck. Pamela Tatz, Exploring Religion, Australia: Oxford Universiti Press, 1997.

Passin, Herbert, Society and Education in Japan. Tokyo: Kodansha International, 1982.

Pendidikan Moral, Diperolehi pada Februari 19, 2010 daripada http://en.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Moral

2 comments:

 1. Nice post,

  i want to made a research about this topics,

  and this post is helping me.

  thanks.

  ReplyDelete
 2. Bolh x nk ambil input drpd assighment saudari ini?
  minx izin...

  ReplyDelete